અઘરું ને ?

છોડવું ખૂબ સહેલું

નિભાવવું અઘરું

 

કહેવું ખૂબ સહેલું

સાંભળવું અઘરું

 

ચાલ્યા જવું સહેલું

થોભવું અઘરું

 

વિચારવું છે સહેલું

આચરણ અઘરું

 

માણવું તો સહેલું

જાણવું અઘરું

 

ભાંડવું પણ સહેલું

સ્વીકારવું અઘરું

 

સગપણ હોવું સહેલું

એમાં સમર્પણ અઘરું

 

મરવું સૌથી સહેલું

જીવવું અઘરું

4 comments

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s