એટલે જ તો મારું મન….


તારી બુટ્ટીનો સફેદ રંગ મને આકર્ષે છે,
એટલે જ તો મારું મન તારી
કાન ની બૂટ પર લટકે છે!

એ બુટ્ટી જેમ પરોવાયી છે, કૈઇક
એવો જ સ્પર્શ, આ પાગલ પણ ઝંખે છે
એટલે જ તો મારું મન તારી
કાન ની બૂટ પર લટકે છે!

તું નથી જોતી પણ તારી સખીઓ
જાણે છે કે હું તને જોઉં છું, તારી સખીઓ
મને જોઈ ને તારા કાન મા ધીમા અવાજે કઈ કહે છે
ત્યારે તારા હોઠ મરકે છે, બસ
એટલે જ તો મારું મન તારી
કાન ની બૂટ પર લટકે છે!

સદીઓ થી તને મારે જે કહેવું છે,
કદાચ તારા કાન મા કહી શકું,
“તારી બુટ્ટી સરસ છે- લાવ જોવા દે”
કહી ને તારા કાન પાસે આવી “આઈ લવ યુ” કહી દેવાની
યોજના આ દિલ રોજ ઘડે છે
એટલે જ તો મારું મન તારી
કાન ની બૂટ પર લટકે છે!

2 comments

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s